برندگان درس فیزیک  
 
 عرفان رهبری                   201 ریاضی
سیدرضا جعفری                  
 204 ریاضی 
ابولفضل لطفی                     101 ریاضی