اهم وظایف انجمن و اولیا و مربیان 
 
*همکاری با شورای دبیران در خصوص کلاسهای فوق برنامه و اردوها
*تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر، رئیس انجمن و نماینده معلمان
*همکاری در جهت قدر دانی از همکاران و تشویق دانش آموزان
*نظارت بر نحوه ی هزینه کرد وجوه حاصله از مشارکت مردمی
*تلاش برای جلب قدر دانی از همکاران و تشویق دانش آموزان
*مشاوره و برنامه ریزی در امور آموزشی و تربیتی
*تهیه برنامه بهداشتی