فضاها و امکانات دبیرستان  
کتابخانه
 
 
 
 
 
کلاس هوشمند
 
 
 
 
آزمایشگاه فیزیک
 
 
 
 
 
آزمایشگاه زیست شناسی