گسب مقام  
 
** کسب رتبه اول در امتحانات نهایی **
در امتحانات نهایی سال تحصیلی 94-93 سال سوم دبیرستان مقام اول را در منطقه کسب نموده است .
 
** کسب مقام اول در رشته ورزشی **
در رشته های فوتبال و والیبال مقام اول را در منطقه کسب نموده اند
 
 
     
 
قبولی کنکور  
 
** قبولی تعداد زیادی از دانش آموزان در کنکور سراسری **
 
تعداد زیادی از دانش آموزان این واحد آموزشی درکنکور سراسری قبول شده اند