نشانی:
جنت آباد شمالی، روبروی خیابان 20 متری گلستان، کوچه شهید عسکری 
 
 
                                                                                تلفن :    44412227-44412228
                                                                           فکس:      44475300