تست هوش 1
 
در شکل زیر چند مربع میبینید؟
 
 
 
تست هوش 2
 
عدد بعدی چه عددی است؟