معاونت  پایه یازدهم   
                                   آقای امیرحسین علمیــه                              
     
 
معاونت پایه چهارم   
                                      آقای ابوالفضل رحیمـی راد                                      
     
 
معاونت پرورشی  
                                          آقای امیـر عباس یدوی                                                 
     
 
معاون اجرایی  
                              آقای مهدی لـر قدیمی